Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Statistisk årbok
for Oslo

2013

113. årgang

Utgitt av

OSLO KOMMUNE

UTVIKLINGS- OG KOMPETANSEETATEN

Statistical Yearbook of Oslo 2013

113th issue

Published by

The Municipality of Oslo

Development and improvement authority

Forord

Statistisk årbok for Oslo 2013 er den 113. i rekken siden den første gang kom ut i 1887. Årbøkene ble utgitt årlig fra 1887 og frem til sist på 1960-tallet. Deretter var det 2-4 år mellom hver utgivelse av årboka frem til 1985, men siden har årboka igjen vært utgitt årlig

I år har vi valgt å ikke trykke årboken, men kun gjøre den tilgjengelig digitalt. Vi har også laget en egen gratis Apple-applikasjon for iPad. Du finner den i App Store, og den heter «Statistisk årbok for Oslo».

Tabellene i denne utgaven er stort sett oppdatert til 2012 (årsoppgaver) og 1. januar 2013 (statusoppgaver). Nytt av året er et eget kapittel om miljø, kapittel 10. Kapittelet består av både gamle og nye tabeller, og vi dekker nå noen nye områder innenfor miljø, for eksempel luftkvalitet. Vi håper våre lesere vil finne dette nyttig.

Vi vil takke alle som har levert tall til årboka, først og fremst Statistisk sentralbyrå og den kommunale forvaltningen, men også andre offentlige og private institusjoner og bedrifter som har bidratt.

Oslo, november 2013

Oslo kommune, Utviklings- og kompetanseetaten

Gerd Robsahm Kjørven

Direktør