Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Du er her:

  1. Oslo kommune
  2. Utviklings- og kompetanseetaten
  3. Statistisk årbok
  4. Kapittel 11 Boforhold og byggevirksomhet

Kapittel 11 Boforhold og byggevirksomhet

Kapitlet tar for seg følgende forhold:

  • Byggevirksomhet

  • Boligmassen

  • Boligpriser

Nøkkeltall for boforhold og byggevirksomhet i Oslo

Antall igangsatte boliger i 2012

3 777

Antall fullførte boliger i 2012

3 962

Antall m2 igangsatt, alle formål 2012

825 246

Antall boliger i Oslo per 1.1.2013

322 122

Pris per m2 for omsatte leiligheter i Oslo per sept. 2013

47 300

Oslos boligbygging i moderne tid

Oslos moderne bolighistorie starter på sett og vis med opprettelsen av Oslo og omegn bolig og sparelag (OBOS) i 1929, men det er avtalen mellom OBOS og Oslo kommune i 1935 som danner basis for boligbyggingen i Oslo fram til våre dager. Oslo kommune skulle framskaffe byggeklare tomter, mens OBOS skulle stå for utbyggingen. Samarbeidet ga i løpet av 1930-tallet nesten 2 500 nye boliger i Oslo. Det er likevel med opprettelsen av Den norske stats husbank i 1946 og sammenslåingen av Oslo med Aker i 1948 at grunnlaget ble lagt for Oslos storstilte boligbygging. I 1948 kom det også to nye sentrale aktører i Oslos boligbygging, nemlig Ungdommens selvbyggerlag (USBL) og Selvaag.

Ved kommunesammenslåingen i 1948 ble store områder med ubebygd land i Aker tilgjengelig for boligbygging, og det var her etterkrigstidens drabantbyer ble bygd. Byggingen av landets første drabantby, Lambertseter, ble igangsatt i 1950. Dette ble innledningen til en lengre fase i Oslos bolighistorie, der fremveksten av drabantbyene spilte en viktig rolle. Drabantbyutbyggingen kjennetegnes ved at flere tusen boliger ble bygget samtidig som man anla nødvendig infrastruktur.

De fleste drabantbyene i Oslo ble bygd i ytre by nordøst og sør, den eneste større drabantbyen i ytre by vest er Hovseter. Fra 1945 til 1989 ble nesten 85 prosent av alle boliger i Oslo bygd i ytre by.

Figur 11.1 Fullførte boliger i Oslo. 1945–2012

I perioden 1990–2003 ble det bygd færre enn 900 boliger hvert år i ytre by og færre enn 500 boliger årlig i indre by. Fra 2004 har boligbyggingen igjen økt, og indre by har hatt mer boligbygging enn ytre by. Etter 2004 har det blitt bygd vel 1 400 boliger årlig i ytre by og vel 1 600 boliger årlig i indre by. I 2012 ble det fullført 1 480 boliger i indre by og 2 482 boliger i ytre by, til sammen 3 962. Det forventes omtrent det samme antall boliger i 2013. Det ble i 2012 igangsatt 3 777 boliger.

Utbyggingsprosjektene består nå av langt færre boliger enn tidligere og blir ofte ikke igangsatt før de fleste boligene har blitt solgt. Boligbyggingen siden 1990 har vært preget av fortetning både i indre og ytre by, mens i indre by har også omgjøring av næringsareal til boliger vært et sentralt innslag. Aker brygge, gamle Rikshospitalet, Kværnerbyen, Sørenga og utbyggingen langs Akerselva er viktige eksempler på dette.

Figur 11.2 Fullførte boliger etter byområde. Oslo. 1994–2012

Hva slags boliger bygges det i Oslo?

I perioden 1992–2003 ble det bygd vel 1 300 boliger hvert år og hovedsakelig i ytre by, og omtrent 60 prosent av disse boligene var blokkleiligheter. Fra 2004 var det altså en sterk økning i boligbyggingen, og særlig i indre by. Det har de siste 5 årene blitt bygd vel 2 700 boliger hvert år og nesten 82 prosent av disse boligene har vært blokkleiligheter. Et gjennomgående trekk siden 1994 er at antallet fullførte eneboliger og småhus har variert lite fra år til år, mens antallet blokkleieligheter, som utgjør det største volumet i boligbyggingen, har variert mer med konjunkturene. Høy boligbygging i 2012 gjorde at nesten 84 prosent av boligbyggingen bestod av blokkleieligheter.

Figur 11.3 Fullførte boliger i Oslo etter type. 1994–2012

Antall rom i boligene henger klart sammen med hustype og hvor boligene bygges. Hovedtyngden av boliger som har blitt bygd siden 1994 har vært 3–4 roms leiligheter. Dreiningen av boligbyggingen til blokkbebyggelse i indre by etter 2004 har imidlertid ført til en økning i byggingen av 1–2 roms boliger, og de siste 5 årene har vel 36 prosent boligbyggingen bestått av denne boligtypen.

Figur 11.4 Andel fullførte boliger i Oslo etter antall rom. 1994–2012. Prosent