Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Du er her:

  1. Oslo kommune
  2. Utviklings- og kompetanseetaten
  3. Statistisk årbok
  4. Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

Kapittel 12 Kriminalitet og rettsforhold

I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for:

  • Anmeldte lovbrudd

  • Personofre

  • Straffereaksjoner

  • Sivile tvistemål

Nøkkeltall for kriminalitet og rettsforhold i Oslo 2012

Anmeldte lovbrudd

91 771

Antall anmeldte ran

874

Antall registrerte trafikkforseelser

5 386

Antall narkotikarelaterte anmeldelser

6 945

Behandlede sivile tvistemålssaker

3 093

Mye vinningskriminalitet i Oslo

Som hovedstad og landets største by har Oslo politidistrikt et litt annet kriminalitetsbilde enn hva man finner i andre politidistrikter i landet. Den klareste forskjellen mellom kriminalitetsprofilen for Oslo og landet for øvrig, er at vinningskriminalitet utgjør en langt større andel av det samlede antall anmeldelser i Oslo enn ellers i landet. Til gjengjeld utgjør trafikkrelaterte lovbrudd en langt lavere andel i Oslo enn i landet for øvrig.

Figur 12.1 Anmeldte lovbrudd i Norge og Oslo. 2012
Figur 12.2 Anmeldte lovbrudd i Oslo og hele landet. Per 1000 innbyggere. 2012

Oslo skiller seg fra resten av landet også når det gjelder anmeldte lovbrudd per innbygger. Antall anmeldte lovbrudd er høyere i Oslo enn i resten av landet innenfor samtlige kategorier unntatt miljø-, arbeidsmiljø- og trafikkriminalitet. Både i Oslo og i landet for øvrig er det innenfor vinningskriminaliteten man finner de største volumene av anmeldelser. Her skiller også Oslo seg mest fra resten av landet, 33 % av anmeldte vinningsforbrytelser i 2012 i Norge fant sted i Oslo.

Unge voksne mest utsatt for lovbrudd

Som nevnt ovenfor er det flere anmeldelser av lovbrudd per innbygger i Oslo enn i landet for øvrig. Dermed er det heller ikke overraskende at antallet personofre for lovbrudd er relativt sett høyere i Oslo enn i Norge totalt.

Figur 12.3 Personofre for lovbrudd i Oslo og hele landet. Per 1000 innbyggere. 2012.

I 2012 ble 62 av 1000 innbyggere i Oslo ofre for et lovbrudd. Til sammenligning ble 35 av 1000 innbyggere i Norge totalt utsatt for et lovbrudd. Med andre ord er det nesten dobbelt så mange ofre i Oslo enn for Norge totalt. 50 av 1000 innbyggere i Oslo utsatt for vinningskriminalitet, mens det for landet totalt var 25 av 1000 innbyggere.

Aldersgruppen som oftest blir utsatt for lovbrudd er 20–29 åringer. Dette gjelder både i Oslo og i landet for øvrig. I 2012 ble litt over hver tiende innbygger i aldersgruppen 20–29 åringer i Oslo utsatt for lovbrudd av en eller annen form. Tilsvarende tall for landet totalt er hver fjortende innbygger.

Det er også vanligere at menn blir utsatt for lovbrudd enn kvinner. I 2012 ble 64 av 1000 menn i Oslo utsatt for noe kriminelt, mens tilsvarende tall for kvinner var 60 av 1000.

Vold- og seksualkriminalitet

Volds- og seksualkriminalitet får gjerne mye oppmerksomhet i mediene, men forekommer forholdsvis sjeldent, i alle fall sammenlignet med vinningskriminalitet. I løpet av 2012 ble omtrent 6 av 1000 innbyggere i Oslo registrert som utsatt for vold. Dette var over landsgjennomsnittet på omtrent 4 voldsoffer per 1000 innbyggere. Omtrent 0,6 av 1000 innbyggere i Oslo var offer for seksualkriminalitet i løpet av 2012. Dette var en noe lavere forekomst enn for landet som helhet hvor 0,7 av 1000 var ofre for denne typen lovbrudd.

Figur 12.4 Personofre for voldskriminalitet og seksualkriminalitet i Oslo og hele landet. Per 1000 innbyggere. 2012.