Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Kapittel 13 Valg

I dette kapitlet finnes tabeller som viser

  • Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011

  • Resultat fra Stortingsvalget 2013

Nøkkeltall for kommunevalget i Oslo 2011

Antall stemmeberettigede

476 566

Fremmøteprosent/valgdeltakelse

65.1 %

 

 

Stemmefordeling:

 

Høyre

35.7 %

Arbeiderpartiet

33.1 %

Venstre

8.2 %

Fremskrittspartiet

7.1 %

Sosialistisk venstreparti

6.3 %

Andre partier

9.6 %

Flere stemte i 2011, men fortsatt mange hjemmesittere

Hvert fjerde år avholdes det kommune- og bydelsvalg i Oslo. De senere årene har valgdeltakelsen gått stadig nedover. I 1995 benyttet 69,2 prosent av de stemmeberettigede seg av stemmeretten, 12 år senere (2007), var valgdeltakelsen nede i 61,5 prosent.

Valgkampen i 2011 ble i stor grad preget av 22. juli-hendelsene. I etterkant av terrorhandlingene ble det stilt store forventninger til valgdeltakelsen. Men til tross for stort engasjement og vektlegging av de demokratiske verdiene økte valgdeltakelsen ved kommunevalget i Oslo med kun 3,6 prosentpoeng. Ved bydelsvalget 2011 var valgdeltakelsen enda lavere. Med om lag 280 000 avgitte stemmer, ble valgdeltakelsen her for Oslo samlet på 58,6 prosent.

Figur 13.1 Godkjente stemmer og valgdeltakelse. Kommunevalg. Oslo. 1987–2011

I indre by varierte valgdeltakelsen mellom 53,2 prosent i Bydel Grünerløkka og 57,6 prosent i Bydel Sagene. Høyest valgdeltakelse var det i ytre by vest, med Vestre Aker med 71,2 prosent helt på topp. I ytre by øst var valgdeltakelsen lavere, her varierte den mellom 54,6 prosent i Bydel Stovner og 56,3 prosent i Bydel Bjerke. I ytre by sør finner vi den største variasjonen i valgdeltakelsen. I bydel Nordstrand endte fremmøteprosenten på 69,0 mens den endte på 58,8 prosent i Bydel Søndre Nordstrand.

Figur 13.2 Valgdeltakelse (fremmøteprosent) kommunevalget 2011. Oslo i alt og etter bydel

Kommunevalget: Høyre største parti med Arbeiderpartiet like bak

Ved kommunevalget 2011 ble Høyre med ordfører Fabian Stang, det største partiet i Oslo med en oppslutning på 35,7 prosent. Vi må tilbake til kommunevalget i 1999 for å finne forrige gang Høyre var det største partiet i hovedstaden.

Figur 13.3 Stemmefordeling etter parti. Kommunevalg. Oslo. 1987–2011. Prosent

På bakgrunn av valgresultatet, fikk Høyre 22 representanter i bystyret, 6 flere enn de hadde fra før. Fremskrittspartiet som gjorde et dårlig kommunevalg, fikk nå 4 representanter i bystyret mot 9 ved forrige valg. Arbeiderpartiet som også økte sin oppslutning gikk fra 18 til 20 representanter i bystyret. Legger man sammen oppslutningen om de såkalte borgerlige partiene (Høyre, Venstre, FrP og KrF), får disse et flertall i bystyret med 32 representanter.

Bydelsvalget: Høyre ble største parti, men Arbeiderpartiet fikk flest mandater

Oppslutningen om de ulike partiene er ganske like når vi sammenligner resultatene fra kommune- og bydelsvalgene 2011. Men enkelte forskjeller finnes, det er for eksempel slik at mange av de minste partiene velger å la være stille til valg i bydelsvalget. Disse deltar dermed kun i kommunevalget.

Figur 13.4 Forskjell i oppslutning fra kommunevalg til bydelsvalg. Arbeiderpartiet og Høyre. Oslo i alt og etter bydel. 2011. Prosent

I sum skal det velges 225 representanter til bydelsutvalgene, 15 i hver av Oslos 15 bydeler. Av disse fikk Arbeiderpartiet 82 mandater og Høyre 73, mens de resterende 70 ble delt mellom Venstre (23), FrP (18), SV (17), Rødt (7), Miljøpartiet De Grønne (4) og til slutt KrF (1).

Stortingsvalg og folkeavstemning i 2013

I 2013 har det vært Stortingsvalg i Norge. Fremmøteprosenten var på 80,2 % i Oslo, noe som var høyere enn på landsbasis, der det var 78,2 %. Antallet stortingsmandater fra hvert fylke endres i forbindelse med stortingsvalget i 2013 og Oslo får 19 mandater for perioden 2013–2017. Det er to ekstra mandater i forhold til forrige periode. Oslos mandater fordeler seg som følger (med endring fra forrige periode i parentes): Arbeiderpartiet får 6 mandater, Høyre 6 (+2), Fremskrittspartiet, 2 (−1), Venstre 2 (+1), KrF 1, Miljøpartiet De Grønne 1 (+1) og SV 1 (−1).

I tillegg til stortingsvalg, var det i Oslo også en rådgivende folkeavstemning om hvorvidt Oslo kommune skal søke om OL og Paralympics i 2022. Av 326 368 stemmer, stemte 174 859 ja, 142 052 nei og 9 457 stemte blankt. (Kilde: Møtebok for valgstyret i Oslo – folkeavstemningen 2013)

I årets utgave av statistisk årbok går to tabeller ut. Disse tabellene omhandler stortingsvalget og stemmefordeling på partiene etter bydel. Oslo kommune har ved stortingsvalget 2013 vært med på et forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Som en del av dette forsøket ble alle stemmer talt opp i den kretsen de ble avgitt, også stemmer fra velgere manntallsført i en annen krets. Dette innebærer at det for stortingsvalget 2013 ikke er mulig å lage en oversikt over stemmefordeling per bydel.