Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Du er her:

  1. Oslo kommune
  2. Utviklings- og kompetanseetaten
  3. Statistisk årbok
  4. Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

Kapittel 2 Folkemengdens bevegelse

I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for:

  • Fødte og døde i Oslo

  • Inn- og utflytting, for Oslo i alt og for bydelene

Nøkkeltall for folkemengdens bevegelse. Oslo. 2012.

Fødte

10 133

Døde

4 362

Naturlig tilvekst

5 771

Samlet fruktbarhetstall (SFT)

1,74

Forventet levealder (ved fødselen)

 

  Kvinner

82,4 år

  Menn

78,1 år

Netto innflytting

5 080

Innvandringer

16 674

Utvandringer

10 775

Innflyttinger i alt

45 372

Utflyttinger i alt

40 292

Ytterligere nedgang i fruktbarheten

I løpet av 2012 ble det født 10 133 barn i Oslo. Dette var 35 færre fødte enn året før. Sett i absolutte tall er nedgangen liten, men på grunn av vekst i antall kvinner i fødedyktig alder, gir dette en nedgang i fruktbarheten. Samlet fruktbarhetstall (SFT) har sunket for tredje år på rad. Fra 1,88 i 2009 til 1,74 i 2012. På landsbasis var SFT i 2012 noe høyere (1,85), men også her har tendensen vært synkende de siste 3 årene.

Antall døde økte svakt, fra 4 350 døde i 2011 til 4 362 i 2012. Når antall fødte tas i betraktning gir dette en naturlig tilvekst for Oslo på 5 771 i 2012. Den naturlige tilveksten er lavere enn for året før, men likevel historisk sett meget høy.

Figur 2.1 Fødte, døde og naturlig tilvekst. Oslo 1990-2012

Rekordhøy utvandring

Sammenlignet med de siste fem årene skiller 2012 seg ut med en relativt lav netto innflytting, på 5 080. Vi må tilbake til 2005 for å finne en lavere netto innflytting for Oslo. Overskuddet av innflyttere skyldes i år, som de seneste årene, en positiv flyttebalanse mellom Oslo og utlandet.

Oslo hadde i 2012 en negativ flyttebalanse med Norge for øvrig med 819 flere utflyttere enn innflyttere. Flyttebalansen mellom Oslo og utlandet i 2012 endte med et innvandringsoverskudd på 5 899. Det flyttet 16 674 personer fra utlandet til Oslo, mens 10 775 personer flyttet fra Oslo til utlandet. Sammenlignet med året før har innvandringen sunket med like over 2 000 personer, mens utvandringen har økt med 750 personer. Utvandringen i løpet av 2012 er den høyeste som er registrert i senere tid.

Figur 2.2 Årlig inn- og utflytting for Oslo. 2001–2012.

Høy flytteaktivitet, spesielt i indre by

I løpet av 2012 ble det foretatt 87 868 flyttinger internt i Oslo. Litt over en tredjedel av disse var flyttinger internt i en og samme bydel. I tillegg ble det foretatt 30 970 flyttinger til og fra samme bydel.

Flytteaktiviteten var betydelig større i indre by enn i ytre by, et mønster som har vært vedvarende i lengre tid. Det gjelder både for flytting internt i bydelen, flytting til en annen bydel så vel som flytting ut og inn av Oslo. Bydelen med det høyeste antall flyttinger i forhold til folkemengden, var St. Hanshaugen. Hele 32 prosent av bydelens beboere var på flyttefot i løpet av 2012.

Figur 2.3 Ulike typer flytting målt som andel av middelfolkemengden. Oslos bydeler 2012.

Høy flytteaktivitet mellom Oslo og Akershus

Flyttinger mellom Oslo og Akershus står for en stor andel av flyttingene til og fra byen. Av alle innflyttingene til Oslo i 2012 kom 22 prosent fra Akershus, mens 36 prosent av utflyttingene fra Oslo gikk til Akershus. I 2012 var det 4 266 flere flyttinger fra Oslo til Akershus enn motsatt vei. Netto utflyttingen til Akershus veies imidlertid i stor grad opp av en positiv flyttebalanse med de fleste norske fylker for øvrig.

Av alle innflyttingene til Oslo i 2012 var 63 prosent innenlandske flyttinger, mens blant utflyttingene var 73 prosent innenlandske flyttinger. Med unntak av den høye flytteaktiviteten mellom Oslo og Akershus var det en temmelig jevn fylkesvis fordeling av både inn- og utflyttinger i 2012. Ingen av de øvrige fylkene sto enkeltvis for mer enn 5 prosent av det totale antall oslorelaterte flyttinger.

Figur 2.4 Innflytting til Oslo 2012 etter fraflyttingssted. Prosent
Figur 2.5 Utflytting fra Oslo 2012 etter tilflyttingssted. Prosent