Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Du er her:

  1. Oslo kommune
  2. Utviklings- og kompetanseetaten
  3. Statistisk årbok
  4. Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for:

  • Utvikling i folkemengden for Oslo/Kristiania/Aker

  • Antall innbyggere i Oslos bydeler

  • Hvor mange innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre som bor i Oslo

  • Hvor mange som kan komme til å bo i Oslo i 2030

Nøkkeltall for folkemengdens størrelse og sammensetning Oslo per 1.1.2013

Antall innbyggere i alt

623 966

Antall innbyggere 0–5 år

51 694

Antall Innbyggere 6–15 år

60 838

Antall innbyggere 80 år og over

22 319

Antall innbyggere som er innvandrere

145 215

Antall innbyggere som er norskfødte med to innvandrerforeldre

44 186

Befolkningsveksten fortsetter

Ved inngangen til 2013 bodde det 623 966 personer i Oslo. Dette er en økning på 1,7 prosent eller 10 681 personer fra forrige årsskifte. Fra 1985 har folketallet i Oslo vært i kontinuerlig vekst. Fra 1991 til nå har den samlede befolkningsveksten både i Oslo og i Akershus vært på hele 35 prosent. Ser vi på hele Norge har befolkningen økt med 19 prosent fra 1991 til 2013.

Figur 1.1 Årlig befolkningsvekst 1990–2012

I Oslo kommunes befolkningsfremskrivning for årene 2013-2030, legges det opp til en fortsatt vekst i befolkningen til om vel 830 000 innbyggere i 2030. Fram til 2017 forventes en vekst på i overkant av 2 prosent årlig og deretter en noe lavere vekst fram til 2030.

Stadig større andel av Norges befolkning bor i Oslo

I og med at befolkningsveksten har vært langt større i Oslo enn i landet som helhet, har også Oslos andel av landets totale befolkning økt. Per 1.1.2013 bodde 12,4 prosent av Norges befolkning i Oslo. Dersom vi også tar med Akershus, så bor nesten hver fjerde innbygger i landet i enten Oslo eller Akershus. Tilbake i 1991 bodde 10,7 prosent av Norges befolkning i hovedstaden. I Oslo bor det forholdsvis mange små barn, 13,8 prosent av 0–5 åringene i landet bor i Oslo. Blant personer 67 år og over bor 9,5 prosent i Oslo.

Figur 1.2 Oslos befolkning etter alder. 1.1.2013. Prosent

Stadig flere har innvandrerbakgrunn

Figur 1.3 Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo – andel av befolkningen

En stadig større andel av Oslos befolkning har innvandrerbakgrunn. Nå har litt over 30 prosent innvandrerbakgrunn. Av disse har 60 prosent bakgrunn fra Asia og Afrika, 36 prosent fra Europa og resten fra Amerika og Oseania. I 1970 hadde bare 3,4 prosent av Oslos befolkning innvandrerbakgrunn, 80 prosent fra Europa. Bare 1 400 personer hadde bakgrunn fra Asia og Afrika. Senere har innvandringen fra disse to verdensdelene og i noen grad fra Sør-Amerika vært betydelig. Etter utvidelsen av EU har det vært stor innvandring fra EU-landene i Øst-Europa, spesielt fra Polen og de baltiske land.

Etter hvert som stadig flere innvandrere har bodd lenge i landet, blir det flere og flere som er født i Norge av innvandrerforeldre. Av den totale innvandrerbefolkningen er denne andelen 30,4 prosent. Det er særlig blant dem med bakgrunn fra Asia og Afrika at andelen norskfødte er stor, 48 prosent. Blant personer med bakgrunn fra vestlige land, herunder EU-land i Øst-Europa er andelen 7,2 prosent.

Figur 1.4 Innvandrerbefolkningen etter landbakgrunn (verdensdel). Oslo. 1970–2013. Prosent

Innvandrerbefolkningen i bydelene

Andelen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn varierer betydelig mellom bydelene. I figur 6 er innvandrerbefolkningen delt i to, EU/EØS etc. som består av alle EU/EØS-land samt USA, Canada Australia og New Zealand. Asia, Afrika etc. er da resten av verden.

Figur 1.5 Innvandrerbefolkningen i bydelene per 1.1.2013. Prosent av befolkningen

Om lag halvparten av de bosatte i Bydel Søndre Nordstrand og Stovner har innvandrerbakgrunn. I bydelene Bjerke, Grorud, og Alna ligger andelen mellom 40 og 50 prosent. Andelen bosatte med innvandrerbakgrunn i bydelene Ullern, Vestre Aker, Nordre Aker og Nordstrand er mellom 15 og 20 prosent.

Personer med innvandrere EU/EØS etc. er relativt jevnt fordelt mellom bydelene, men med en overvekt i sentrumsbydelene og Ytre vest. Personer med innvandrerbakgrunn fra Asia, Afrika etc. bos særlig i Groruddalen og Bydel Søndre Nordstrand. Flesteparten av barn under 18 år med bakgrunn fra Asia, Afrika etc. er født i Norge.