Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Du er her:

 1. Oslo kommune
 2. Utviklings- og kompetanseetaten
 3. Statistisk årbok
 4. Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse

Kapittel 3 Inntekt, trygd og helse

I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for:

 • Person- og husholdningsinntekt

 • Trygdeytelser

 • Helseforhold

Nøkkeltall for inntekt, trygd og helse

Gjennomsnittlig bruttoinntekt i 2011 for menn 30–59 år (kr)

594 000

Gjennomsnittlig bruttoinntekt i 2011 for kvinner 30–59 år (kr)

418 000

Husholdsinntekt (inntekt etter skatt) i 2011 for aleneboende (median)

262 000

Husholdsinntekt (inntekt etter skatt) i 2011 for par med barn under 18 år (median)

714 000

Andel av bosatte 40–59 år per 1.1.2013 med uførepensjon

8%

Barn under 18 år som bor med enslig forsørger per 1.1.2013

16%

Husholdningsinntekt

Husholdningsinntekten målt som median (halvparten av husholdene hadde inntekt over og halvparten under) var i 2011 kr 377 000, varierende fra kr 329 000 i Bydel Grünerløkka til kr 531 000 i Bydel Vestre Aker.

Husholdningsmedlemmenes inntekt etter skatt er lik:

 • lønnsinntekt

 • + netto næringsinntekt

 • + brutto formuesinntekt

 • + overføringer (pensjoner og stønader)

 • - skatt

Ulikheter i husholdningsinntekt kan delvis forklares med om det er en eller to voksne personer i husholdningen. I Oslo består i alt 52 prosent av husholdningene av én person. Særlig i bydelene i indre by er det mange aleneboende. Andelen varierer fra 60 til 70 prosent. Dette fører i seg selv til at medianinntekten i disse bydelene blir forholdsvis lav.

Medianinntekten for husholdninger bestående av par med barn under 18 år var kr 714 000 i 2011, mens den for aleneboende var kr 262 000.

Figur 3.1 Husholdningsinntekt (inntekt etter skatt) i 2011 for par med barn under 18 år bosatt i Oslo per 1.1.2012. Median i 1 000 kroner

Det laveste inntektsnivået har husholdningene i indre by øst og i Groruddalen, samt Søndre Nordstrand. I Bydel Vestre Aker er inntektsnivået høyest, kr 955 000, fulgt av bydelene Ullern, Nordre Aker og Nordstrand. Forskjellen i medianinntekt mellom den bydelen med lavest og høyest medianinntekt er kr 362 000.

Medianinntekten blant aleneboende varierer ikke i like stor grad mellom bydelene. I Bydel Ullern er medianinntekten høyest for aleneboende med kr 297 000, mens Bydel Stovner ligger lavest med kr 242 000, en forskjell på kr 55 000.

Bruttoinntekt

Bruttoinntekt viser hva enkeltpersoner tjener i form av lønnsinntekt, næringsinntekt, formuesinntekt og visse stønader. Inntektsnivået til bosatte i bydelene kan illustreres med inntekten til menn mellom 30 og 59 år. Dette er gjort for at grunnlaget for beregningen først og fremst skal vise inntektsnivået til heltidsarbeidende. Andel menn bosatt i Oslo i denne aldersgruppen som hadde inntekt over kr 800 000 var 17,6 prosent i 2011.

Figur 3.2 Andel menn 30–59 år bosatt i Oslo per 1.1.2012 som hadde bruttoinntekt over kr 800 000 i 2011

Det er større forskjeller mellom bydelene i bruttoinntekt blant menn i den aktuelle aldersgruppe, enn i husholdningsinntekt. Vestre Aker er den bydelen hvor flest menn mellom 30 og 59 år hadde inntekt over kr 800 000 i 2011, 42,6 prosent. Dette er sju ganger høyere prosentandel enn i Bydel Grorud som lå lavest, hvor bare 6 prosent av menn i den aktuelle aldersgruppen hadde så høy inntekt.

Figur 3.3 Andel kvinner 30–59 år bosatt i Oslo per 1.1.2012 som hadde bruttoinntekt over kr 800 000 i 2011

Tilsvarende for kvinner i alderen 30 til 59 år viser at i bydelene Ullern og Vestre Aker hadde henholdsvis 15,7 og 15,5 prosent inntekt over 800 000 i 2011, mens i bydelene Grorud og Alna hadde bare mellom 1 og 2 prosent av kvinnene så høy inntekt. De bydelsvise forskjellene i inntektsnivå er større for kvinner enn for menn. I bydelene Ullern og Vestre Aker hvor det var relativt flest kvinner med høy inntekt, var prosentandelen 12,3 ganger høyere enn i den bydelen med lavest andel.

Uførepensjonerte

Figur 3.4 Andel bosatte i Oslo 40–59 år med uførepensjon per 1.1.2013

Antall uførepensjonister i Oslo er blitt redusert de siste årene. Blant bosatte i alderen 40 til 59 år, var 11 prosent varig uførepensjonert per 1.1.2005, mens per 1.1.2013 var 8 prosent uførepensjonert. Tallene er imidlertid ikke fullstendig sammenlignbare. I 2004 ble det innført en ordning med midlertidig uførepensjon som sannsynligvis førte til at færre fikk varig pensjon i årene som fulgte. Denne ordningen ble avviklet i 2011 og inngår nå i den nye ordningen med arbeidsavklaringspenger. Dette kan forklare noe av nedgangen i andel uførepensjonerte. Andelen uførepensjonerte i alderen 40 til 59 år var per 1.1.2013 var 9,2 prosent blant kvinner og 6,8 prosent blant menn.

Det er også forskjeller mellom bydelene når det gjelder andelen uførepensjonerte. Bydelene i ytre vest lå lavest per 1.1.2013, under 5 prosent, mens Bydel Sagene og bydelene i Groruddalen, unntatt Bjerke, og Søndre Nordstrand hadde en uføreandel i sin befolkning på over 10 prosent.

Enslige forsørgere

I alt var det totalt 14 638 enslige forsørgere i Oslo per 1.1.2013. Dette utgjør 20 prosent av alle familier med barn under 18 år. Gjennomsnittlig 16,2 prosent av barna i Oslo bodde med enslig forsørger.

Figur 3.5 Andel bosatte barn under 18 år som bor med enslig forsørger per 1.1.2013

I Bydel Gamle Oslo bodde 24,2 prosent av barn under 18 år med enslig forsørger, mens i bydelene i ytre vest, gjaldt dette mellom 11 og 12 prosent av barna.