Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Du er her:

  1. Oslo kommune
  2. Utviklings- og kompetanseetaten
  3. Statistisk årbok
  4. Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

Kapittel 4 Arbeids- og næringsliv

I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for:

  • Sysselsatte etter næring, arbeidssted og bosted

  • Arbeidsledige og personer på arbeidsmarkedstiltak

  • Pendling til og fra Oslo

  • Bedrifter etter næring og antall ansatte

  • Nyetableringer og konkurser

Nøkkeltall for næringsområdet i Oslo

Antall sysselsatte med arbeidssted i Oslo per 4. kvartal 2012

440 511

Antall sysselsatte bosatt i Oslo per 4. kvartal 2012

334 670

Antall sysselsatte med både bosted og arbeidssted i Oslo per 4. kvartal 2012

261 412

Helt arbeidsledige eller personer på arbeidsmarkedstiltak per 01.01.2013

17 762

Helt arbeidsledige eller personer på arbeidsmarkedstiltak per 01.01.2013
i prosent av bosatte 15–74 år

3,7 %

Antall bedrifter i Oslo 1. kvartal 2013

75 477

Antall nyetableringer av foretak i Oslo 2012

11 149

Mye pendling

I slutten av 2012 var det sysselsatt 440 511 personer ved arbeidssteder i Oslo. Blant disse var 261 412, eller 59 prosent, også bosatt i Oslo. Det betyr at 41 prosent av alle sysselsatte i Oslo pendlet fra en annen kommune. Samtidig pendlet også en del av Oslos innbyggere ut av kommunen. Ved slutten av 2012 jobbet 13 prosent (44 159 personer) av byens sysselsatte beboere i Akershus, mens 4 prosent (14 620 personer) jobbet i et annet fylke. Det er imidlertid mange av de som både bor og jobber i Oslo som likevel må benytte litt tid til pendling innenfor kommunens grenser. Ved utgangen av 2012 jobbet over halvparten i denne gruppen i et annet byområde enn der de bodde.

Figur 4.1 Sysselsatte bosatt i Oslo etter arbeidssted. 4. kvartal 2012.

Flest sysselsatte innen helse- og sosialtjenester

De største gruppene av sysselsatte i Oslo ved utgangen av 2012, fordelt på ulike næringsgrupper (SN 2007), arbeidet innenfor helse- og sosialtjenester (64 266 sysselsatte) og varehandel/motorvognreparasjoner (60 757). Det var i alt 64 266 sysselsatte innenfor helse- og sosialtjenester i Oslo, mens det var 60 757 sysselsatte innenfor varehandel. Disse to gruppene utgjorde henholdsvis 15 prosent og 14 prosent av samtlige sysselsatte i Oslo.

Innenfor kategorien helse- og sosialtjenester finnes ansatte ved bl.a. sykehus, poliklinikker, tannhelsetjenesten, allmenn legetjeneste, hjemmesykepleien, hjemmehjelpen, pleie- og omsorgsboliger, diverse omsorgsinstitusjoner, barnehager, skolefritidsordningen m.m. Mens kategorien varehandel, motorvognreparasjoner omfatter agentur-, engros- og detaljhandel med alle typer varer og tjenester i forbindelse med salg av varer.

Figur 4.2 Sysselsatte etter næring (SN2007) med arbeidssted i Oslo, 4. kvartal 2012.

Arbeidsledigheten

Ved inngangen til 2013 hadde Oslo en arbeidsledighet på 3,7 prosent. Arbeidsledighet regnes her som andel av arbeidsstyrken som er helt arbeidsledig eller på arbeidsmarkedstiltak. Geografisk sett var arbeidsledigheten størst i bydelene som utgjør Groruddalsområdet (Bjerke, Grorud, Stovner, Alna), samt på Søndre Nordstrand og i Gamle Oslo. Blant disse bydelene varierte andelen arbeidsledige fra 4,6 prosent i Bjerke til 5,5 prosent på Søndre Nordstrand. I motsatt ende av skalaen var bydelene Vestre Aker (2,1 prosent), Nordre Aker (2,2 prosent) og Ullern (2,4 prosent).

Figur 4.3 Arbeidsledighet fordelt på bydel. 01.01.2013.