Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Kapittel 5 Samferdsel

I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for:

 • Oslos kollektivtransport

 • Registrerte personbiler

 • Veitrafikkulykker

 • Lufttrafikk

 • Skipstrafikk

Nøkkeltall for samferdselsområdet i Oslo

Kollektivreiser i alt 2012 (mill.)

2 224

Drosjer: Antall turer per innbygger 2012

153

Antall innbyggere per personbil per 31.12.2012

25

Antall veitrafikkulykker med personskade 2012

769

Kollektivtrafikkens fremvekst

Offentlige transportmidler, privatbiler, drosjer og ferger er en viktig del av bybildet i dagens Oslo, og byens kollektivtrafikk har en lang historie. I Christiania bys “Statistiske meddelelser” fra 1888 kan man lese at i alt 1 587 563 personer reiste med sporveien i 1887, og at “Indtægten af solgte Billetter” utgjorde kr. 204 605,89 dette året. I 2012 ble det foretatt 222,4 millioner kollektivreiser i Oslo, 356 reiser per innbygger.

Noen milepæler i kollektivtrafikkens utvikling

 • 1875: Første hestesporvei

 • 1894: Første elektriske sporvei

 • 1927: Første bybussdrift

 • 1928: Undregrunnsbane mellom Nationaltheatret og Majorstuen

 • 1966: T-banen åpner, Oslo får full metro

 • 2006: T-baneringen over Storo åpner

Datidens Kristiania Sporveisselskap etablerte den første hestesporveien i 1875. Denne linjen gikk mellom Stortorvet og Homansbyen. I 1894 åpnet Kristiania Elektriske Sporvei (Blåtrikken) rute fra Jernbanetorget over Briskeby til Majorstuen med sidelinje til Skarpsno. Dette var den første elektriske sporveien i Skandinavia. A/S Holmenkollbanen åpnet driften på Skandinavias første forstadsbane mellom Majorstuen og Holmenkollen i 1898. I 1912 ble det åpnet sidelinje fra Majorstuen til Smestad, og i 1916 ble linja mellom Majorstuen og Holmenkollen forlenget til Frognerseteren.

Siden har det skjedd en rekke utvidelser og omorganiseringer, og med T-banens åpning i 1966 ble Oslo verdens minste by med full metro. Dagens kollektivtilbud inkluderer tog, t-bane, trikk, buss og ferger.

Biler

Oslo har en betydelig bilpark. Det var registrert i alt 254 307 personbiler i Oslo ved utgangen av 2012 (inklusive taxier) eller om lag 2,5 personbiler per innbygger. I tillegg kommer varebilene, nærmere 88 000 i antall, samt i underkant av 26 000 motorsykler og mopeder.

Det ble i 2012 foretatt omlag 9,5 millioner turer med taxi, eller 15,3 turer per innbygger. Til sammenlikning gjennomførte hele Norges befolkning i gjennomsnitt 6,6 turer hver dette året.

Veitrafikkulykker med personskade

Antallet veitrafikkulykker med personskade har stadig gått nedover de siste årene. I fjor var det imidlertid en økning igjen både i antall ulykker og i antall døde. I 1975 var det i alt 1 140 veitrafikkulykker i Oslo. Da mistet hele 41 personer livet i Oslotrafikken. Frem til 2012 har den totale bilparken vokst med hele 139 prosent. Likevel viser ulykkesstatistikken en klar nedadgående tendens i samme periode.

Figur 5.1 Utviklingen i antall biler og veitrafikkulykker med personskade 1975–2011