Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Du er her:

  1. Oslo kommune
  2. Utviklings- og kompetanseetaten
  3. Statistisk årbok
  4. Kapittel 6 Kommunal økonomi og forvaltning

Kapittel 6 Kommunal økonomi og forvaltning

I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for:

  • Oslo kommunes økonomi

  • Ansatte i Oslo kommune

  • Oslo kommunes eiendommer

Nøkkeltall for kommunal økonomi og forvaltning i Oslo

Oslo kommunes frie inntekter i 2012 (mrd. kr)

32,6

Bykassens brutto driftsutgifter i 2012 (mrd. kr)

43,1

Bydelssektorens netto driftsutgifter i 2011 (mrd. kr)

16,8

Antall ansatte i Oslo kommune september 2013

50 155

Antall årsverk i Oslo kommune september 2013

37 352

Oslo kommunes økonomi

Oslo kommune hadde i 2012 i alt 32,6 milliarder kroner i frie inntekter, hvorav 23,4 milliarder kroner skrev seg fra inntekts- og formueskatt og 9,2 milliarder kroner (28 prosent) fra rammetilskudd fra staten. Rammetilskuddet fra staten er økt betydelig i forhold til året før på grunn av at tilskuddet til drift av barnehager er innlemmet. Til sammenlikning utgjorde andelen av rammetilskudd fra staten på landsbasis i gjennomsnitt 49 prosent.

Oslo kommunes brutto driftsutgifter var i 2012 43,1 milliarder kroner, justert for internt kjøp og salg. Drift av de kommunale foretakene er ikke tatt med, men utgiftene i form av kjøp fra disse foretakene er med i den enkelte virksomhets driftsutgifter.

Figur 6.1 Oslo kommunes brutto driftsutgifter etter formål 2012. Prosent

Av kommunens brutto driftsutgifter gikk 23,9 prosent til skole i 2012, hvorav 17,8 prosent til grunnskolen. Utgifter til pleie og omsorg utgjorde 22,6 prosent, til barnehagene 13,2 prosent og til sosialtjenester og barnevern 9,4 prosent.

Kommunen har også inntekter innenfor de ulike tjenesteområder i form av egenbetaling, avgifter og øremerkede tilskudd. Totalt utgjorde disse inntektene 8,2 milliarder kroner i 2012.

Figur 6.2 Netto driftsutgifter per innbygger etter bydel. 2012.

Bydelenes netto driftsutgifter var i alt 16,8 milliarder kroner i 2012. Dette utgjør kr 26 985 per innbygger, varierende fra kr 20 756 i Bydel Frogner til kr 33 177 i Bydel Grorud.

Oslo kommune – en av landets største arbeidsgivere

Oslo kommune er Oslos største og en av landets største arbeidsgivere. Per september 2013 var det 50 155 ansatte i Oslo kommune. I følge arbeidstaker-/arbeidsgiverregisteret står Oslo kommune for vel 10 prosent av arbeidsplassene i Oslo (4. kv. 2012). Siden 2002 har det blitt 6 882 flere ansatte i Oslo kommune, en vekst på nesten 16 prosent. I samme periode har befolkingen i Oslo økt med nesten 22 prosent.

Figur 6.3 Antall ansatte og årsverk i Oslo kommune. 1996–2013

Bydelssektoren og kunnskap- og utdanningssektoren har flest fast ansatte i Oslo kommune, og sammen med sektoren for eldre og sosiale tjenester har disse sektorene til sammen nesten 87 prosent av de faste ansatte i Oslo kommune. Nesten alle ansatte innen kunnskap- og utdanningssektoren arbeider i grunnskolen og videregående skole, mens Sykehjemsetaten står for en betydelig andel av de ansatte innen sektoren for eldre og sosiale tjenester.

Figur 6.4 Faste ansatte i Oslo kommune etter byrådssektor. September 2013. Prosent

70 prosent kvinner i Oslo kommune

71 prosent av de fast ansatte i Oslo kommune er kvinner, og andelen har endret seg lite siden 2002. Det er små forskjeller i aldersfordelingen på de faste ansatte mellom kvinner og menn. Tre av fire av de faste ansatte i Oslo kommune er mellom 30 og 59 år, men andelen har vært synkende siden 2002. Til gjengjeld har antallet ansatte over 60 år nesten blitt fordoblet fra 2002 til 2013, og per september 2013 var nesten 12 prosent av de ansatte over 60 år.

Figur 6.5 Faste ansatte i Oslo kommune etter alder. 2002–2013. Prosent

Økningen i andelen ansatte over 60 år kan ha sammenheng med en økning i de ansattes ansiennitet. Fra 2002 til 2013 har det vært en klar økning andelen av de ansatte med mer enn 11 års ansiennitet. I 2002 var andelen på 37 prosent, mens i 2013 var andelen økt til nesten 44 prosent. De 2 siste årene har det imidlertid vært en nedgang i andelen med lang ansiennitet.

Figur 6.6 Faste ansatte i Oslo kommune etter ansiennitet. 2002–2013. Prosent