Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Du er her:

  1. Oslo kommune
  2. Utviklings- og kompetanseetaten
  3. Statistisk årbok
  4. Kapittel 7 Sosial- og helsetjenester

Kapittel 7 Sosial- og helsetjenester

Dette kapitlet inneholder i hovedsak tabeller over bydelenes tjenester

  • Barnehager

  • Sosiale tjenester og bolig

  • Barnevern

  • Pleie og omsorg

  • Helsetjenester

Nøkkeltall for helse- og sosiale tjenester i Oslo per 31.12.2012

Antall barn i barnehage

35 969

Antall sosialhjelpstilfeller i 2012

17 317

Antall barn med tiltak i barnevernet per 31.12.2012

3 921

Antall personer som har hatt tilbud innenfor alkoholistomsorgen i 2012

1 406

Antall brukere av hjemmetjenester

16 483

Antall personer i sykehjem

4 618

Antall legeårsverk

615

Antall fysioterapiårsverk

548

Barnehager

Oslo hadde per 15.12.2012 788 barnehager, hvorav 360 kommunale og 427 private. Samtlige 146 familiebarnehager er private. I Oslo var det på samme tidspunkt 35 969 barn i barnehage, hvorav 37 prosent av disse var i privat barnehage.

Oslo kommune har satset på barnehageutbygging de senere årene og siden 2004 har det blitt opprettet over 11 750 nye plasser.

Blant bosatte barn 1–5 år var 85 prosent i barnehage per 15.12.2012. Dekningsgraden i den enkelte bydel er beregnet ut fra antall barn bosatt i bydelen som er i barnehage, uavhengig av hvilken bydel barnehagen er lokalisert. Av barna 3–5 år var 93,4 prosent i barnehage, mens blant barn 1–2 år var 74,0 prosent i barnehage.

Figur 7.1 Andel bosatte barn 1–5 år i Oslo med plass i barnehage per 15.12.2012

Andelen barn i barnehage varierer mellom bydelene. Det er særlig i Bydel Gamle Oslo, bydelene i Groruddalen, samt Søndre Nordstrand at relativt få barn er i barnehage. Dette har sammenheng med at yrkesaktiviteten blant kvinner er lavere i disse bydelene. I bydelene i ytre vest og Nordstrand er over 90 prosent av barna i barnehage.

Sosiale tjenester

Figur 7.2 Antall sosialhjelpstilfeller – andel berørte av befolkningen (Hovedperson + ektefelle/samboer + barn)

I Oslo var det registrert i alt 17 317 sosialhjelpstilfeller i 2012, dette er omlag 630 færre enn i 2012. I alt 31 315 personer var berørt av sosialhjelp (hovedperson + ektefelle/samboer + barn). Dette utgjør 5,0 prosent av byens befolkning. Bruk av sosialhjelp er blitt redusert de senere årene. I 2004 eksempelvis, var 6,2 prosent av befolkningen berørt av sosialhjelp. På begynnelsen av 1990-tallet var imidlertid denne andelen høyere. I toppåret 1993 var 10,5 prosent av befolkningen berørt av sosialhjelp. Noe av reduksjonen i antallet sosialhjelpstilfeller skyldes innføringen av Introduksjonsstøtte til nyankomne innvandrere og flyktninger, samt kvalifiseringsordningen.

Figur 7.3 Andel bosatte i Oslo som var berørt (mottaker og ev. ektefelle/samboer/barn) av sosialhjelp i 2012

Det er til dels store forskjeller mellom bydelene i bruk av sosialhjelp. Bydel Gamle Oslo har den høyeste andelen med 10,6 prosent. Ellers ligger bydelene Sagene, Bjerke, Grorud, Stovner og Søndre Nordstrand relativt høyt i andel berørte av sosialhjelp, mens vestlige bydeler samt Bydel Nordstrand ligger langt under gjennomsnittet. Lavest ligger bydelene Ullern og Vestre Aker med 1,8 prosent.

De fleste som mottok sosialhjelp i 2012 var enslige, 62,8 prosent, dobbelt så mange menn som kvinner. I alt 28,1 prosent hadde forsørgeransvar for barn. Denne fordelingen har vært relativt stabil over lang tid. Totalt 8,5 prosent av bosatte barn under 18 år i Oslo tilhørte familier som mottok sosialhjelp i 2012.

Barnevern

Ved utgangen av 2012 var det 3 921 barn i Oslo med tiltak i barnevernet. Av disse var 520 i alderen 18–22 år under frivillig tiltak. Av barn under 18 år bosatt i Oslo per 1.1.2013 hadde 3,2 prosent tiltak i barnevernet, noe høyere enn foregående år.

Figur 7.4 Barn 0–17 år med tiltak i barnevernet per 31.12.2012 per 1 000 bosatte barn per 1.1.2013

Det er store bydelsvise forskjeller i antall barn 0–17 år i barnevernet. Bydel Sagene topper med 63 barn per 1 000 bosatte barn, i Bydel Søndre Nordstrand er tallet 57 barn. Bydelene Nordre Aker og Vestre Aker ligger lavest med henholdsvis 11 og 13 barn per 1 000 bosatte.

Av barna som var under tiltak per 31.12.2012, hadde 67 prosent tiltak i familien, mens 33 prosent var plassert utenfor hjemmet.

Pleie og omsorg

Per 31.12.2012 mottok i alt 16 483 personer hjemmetjenester i Oslo, 90 personer færre enn året før. I overkant av en tredel av brukerne var under 67 år. Blant bosatte personer 67–79 år mottok 8,1 prosent hjemmetjenester og blant personer 80 år og over var 33,7 prosent brukere av slike tjenester.

I alt bodde 5 146 personer bosatt i Oslo i institusjon per 31.12.2012, hvorav 4 618 i sykehjem. Dette er noe høyere enn foregående år.

Blant personer 67–79 år bodde 2,2 prosent i institusjon per 31.12.2012. Andel personer 80 år og over som bodde i institusjon var 16,8 prosent. Disse andelene har vært relativt stabile de senere årene.

Figur 7.5 Andel personer 80 år og over som mottok hjemmetjenester per 31.12.2012
Figur 7.6 Andel personer 80 år og over som bodde i institusjon per 31.12.2012