Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Kapittel 8 Utdanning

I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for:

  • Elevtallet ved Oslos grunn- og videregående skoler

  • Frafall i den videregående skolen

  • Befolkningens utdanningsnivå

Nøkkeltall for utdanningsområdet i Oslo per oktober 2012

Antall elever i Oslos grunnskoler

56 009

Antall lærere i Oslos grunnskoler

4 357

Antall studenter ved Oslos universiteter og høyskoler

72 690

Andel av befolkningen 16 år og eldre med universitets- eller høyskoleutdanning

46,5 %

Osloskolen

Ved inngangen av skoleåret 2012/2013 rommet Oslos grunnskoler 56 009 elever, fordelt på byens barne- og ungdomsskoler. Det tilsvarende tallet for skoleåret 2001/2002 var 47 436. Antallet elever i Osloskolen har dermed økt med 8 573 elever i løpet av perioden. Nesten 75 prosent av veksten har kommet i barneskolen, og veksten har vært spesielt sterk de siste årene i perioden.

Figur 8.1 Antall elever i Osloskolen. 2001–2012

I samme periode har antallet lærerårsverk kun hatt en beskjeden vekst, og i Oslos barneskoler går det i dag i gjennomsnitt 13,7 elever per lærerårsverk, mot 11,2 i begynnelsen av perioden. Til sammenlikning går det i dag 11,2 elever per lærerårsverk i ungdomsskolen, mot 9,1 ved inngangen av skoleåret 2001/2002. Antallet lærere i grunnskolen har sunket fra 5 643 i 2001 til 4 357 i 2012, og deltidsstillinger har blitt mer utbredt.

Som i grunnskolen har det de senere årene vært en vekst i elevtallene også i den videregående skolen. Ved starten av skoleåret 2005/2006 hadde 13 528 ungdom plass i de videregående skolene, mot 14 600 i skoleåret 2012/2013. Tendensen har vist en dreining mot allmenne fag, og et tilsvarende fall i de yrkesrettede fagene. Mens elevtallet i den allmennfaglige studieretningen har økt med med 7,9 prosent siden 2005/2006, har elevtallet sunket noe med 5,4 prosent i de yrkesrettede studieretningene.

Figur 8.2 Antall elever i videregående skole i Oslo. 2005/2006–2012/2013

Studenter i Oslo

Ved inngangen av studieåret 2002/2003 rommet Universitetet i Oslo og Oslos høyskoler til sammen 61 750 studenter. Ved innngangen til studieåret 2012/2013 hadde tallet økt til 72 690 studenter, en vekst på 17,7 prosent. Til tross for flere studenter ved alle de statlige høyskolene har studentmassen ved de statlige institusjonene totalt sett holdt seg relativt stabilt, dette skyldes nedgang i studentmassen ved Universitetet i Oslo. Ved de private høyskolene har det vært en vekst i studentmassen, ikke minst ved Handelshøyskolen BI.

Figur 8.3 Antall studenter i Oslo. 2002–2012

Befolkningens utdanningsnivå

Hele 46,5 prosent av befolkningen 16 år eller eldre i Oslo hadde per 1.10.2012 høyere utdanning, det vil si utdanning på universitets- eller høyskolenivå. Det har vært en kraftig vekst i befolkningens utdanningsnivå de siste tretti årene, i 1980 var den tilsvarende andelen på bare 18,2 prosent. Den kraftige veksten i utdanningsnivået er del av en nasjonal tendens. Også for Norge som helhet har det vært en klar vekst i befolkningens utdanningsnivå. Tendensen er imidlertid spesielt markant i Oslo.

Figur 8.4 Andel av befolkningen 16 år og over med høyere utdanning. Oslo, Akershus og Norge i alt. 1980–2012

Selv om Oslos befolkning er høyt utdannet, er det store bydelsvise forskjeller i utdanningsnivået. Befolkningens utdanningsnivå vil gjerne være påvirket av aldersfordelingen i befolkningen. Dersom vi tar utganspunkt i befolkningen mellom 30 og 66 år får vi til en viss grad kompensert for dette. Det går et tydelig skille i utdanningsnivået både mellom indre og ytre by, samt mellom de østlige og vestlige delene av byen.

I indre by er utdanningsnivået høyt, i bydelene Sagene, St. Hanshaugen og Frogner har 65 prosent av befolkningen utdanning på universitets- eller høyskolenivå. I de resterende bydelene i indre by, Gamle Oslo og Grünerløkka ligger nivået på henholdsvis 52 og 57 prosent. I ytre by er forskjellene mellom bydelene større. I de vestlige bydelene Ullern, Vestre- og Nordre Aker har vel 70 prosent av befolkningen høyere utdanning, mens kun 7 prosent bare har grunnskoleutdanning. Befolkningen i ytre by øst har det laveste utdanningsnivået. I Bydel Stovner har eksempelvis vel 26 prosent av befolkningen mellom 30 og 66 år høyskole- eller universitetsbakgrunn, mens nesten 33 prosent kun har grunnskoleutdanning.

Figur 8.5 Høyeste fullførte utdanning per 1.10.2012 etter bydel. Bosatte personer 30–66 år per 1.1.2013. Prosent