Oslo kommune

Utviklings- og kompetanseetaten

Kapittel 9 Kultur

I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for:

  • Kirken, trossamfunn og seremonier

  • Besøk ved ulike kulturinstitusjoner

  • Idrettsanlegg

  • Aviser

Nøkkeltall for kultur i Oslo 2012

Antall medlemmer av tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

125 331

Antall medlemmer i Den norske kirke

345 039

Samlet antall besøk ved de faste teatrene og operaen

831 927

Antall besøk ved Oslo kino

2 287 000

Antall besøk ved Deichmanske bibliotek

2 109 000

Samlet opplagstall for aviser i Oslo

840 812

Medlemsvekst i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke

I løpet av 2012 økte antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke med 7 694 personer. Fra totalt 117 636 ved slutten av 2011 til 125 331 ved slutten av 2012. Til sammenligning hadde Den norske kirke ved årsskiftet 345 039 medlemmer blant Oslos innbyggere. Økningen var kraftigst for kristne trossamfunn utenom Den norske kirke, hvor medlemsmassen har økt med over 7 000 på ett år.

I løpet av de siste fem årene har økningen i totale antall medlemmer i tros- og livssynsamfunn utenfor Den norske kirke vært på omtrent 20 000 medlemmer. Oslo har hatt en betydelig vekst i folkemengden de siste årene noe som naturlig nok fører til en økning også i denne typen medlemstall. Likevel har denne medlemsveksten, i prosent, vært kraftigere enn befolkningsveksten. De siste fem årene har folkemengden økt med litt over 8 prosent mens antall medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke, har økt med nesten 27 prosent.

Figur 9.1 Medlemmer i tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke. Oslo. 2012.

Ca. 41 prosent av medlemsmassen utenfor Den norske kirke er tilknyttet kristne trossamfunn, mens i underkant av 40 prosent er tilknyttet islamske trossamfunn. Utover disse er ca. 14 prosent medlem av et livssynssamfunn, i underkant av 3 prosent er medlem av buddhistiske trossamfunn, mens ca. 2,5 prosent er spredd på øvrige trossamfunn. Denne gruppen omfatter bahai, jødedom, sikhisme og andre ikke-kristne trosretninger.

Færre besøk men flere utlån hos bibliotekene

Antall utlån ved Deichmanske biblioteks filialer i Oslo har hatt en økende trend de siste årene, fra i underkant av 2,3 millioner utlån i 2007 til like over 2,7 millioner utlån i 2012. Økningen i folkemengden har naturligvis påvirket, men også antall utlån per innbygger har økt svakt de siste årene.

Sett i sammenheng med at antall besøk har hatt en synkende tendens de siste årene kan økningen i antall utlån virke merkelig. Dette har imidlertid sammenheng med at det har blitt enklere å fornye lån, f.eks. hjemmefra via internett, samt utvidet tilgang til antall fornyelser. Som følge av dette skiller nå bibliotekene mellom utlån totalt og førstegangsutlån – hvor fornyelser er utelatt.

Statistikken over førstegangsutlån viser en moderat økning i antall utlån. Førstegangsutlån per innbygger har imidlertid vært nærmest uendret de siste fem årene.

Figur 9.2 Besøk og utlån ved Deichmanske bibliotek. 2007–2012.

Løssalgsavisene reduserer opplagene ytterligere

De fleste store avisene i Norge har opplevd sviktende salgstall for papirutgavene sine de siste årene, og opplagstallene justeres stadig ned. De siste års endringer i opplagstall viser at det er de største avisene som har kuttet opplagene mest. VG har redusert opplaget fra 284 414 aviser i 2008 til et opplag på 188 354 aviser 2012. For kun ti år siden, i 2002, hadde VG et opplag på 390 510 aviser. Dagbladet hadde på sin side et opplag på 191 164 for ti år siden, mot 88 539 i 2012.

Løssalgsavisene, det vil si VG og Dagbladet, skiller seg ut med en spesielt negativ trend for opplagstallene de siste årene. Abonnementsavisene, med Aftenposten som den klart største aktøren, har hatt en mer moderat negativ trend. Ukeavisene derimot har hatt en økning i opplagstall. Dette skyldes i stor grad at Morgenbladet, som er den største av ukeavisene, har økt opplagene betydelig de siste årene.

Generelt viser statistikken for de siste års opplagstall at nisjeaviser som Dagens Næringsliv, Morgenbladet og Klassekampen går mot strømmen, og øker opplagene sine.

Figur 9.3 Opplagstall for aviser i Oslo. 2008–2012